SPRAWDZIAN KLAS 6
Wpisany przez Administrator   

Drodzy szóstoklasiści!

alt

W kwietniu będziecie pisać powszechny, obowiązkowy sprawdzian z wiedzy ogólnej już w nowej formule.

Materiay do sprawdzianu i wyniki znajdziemy na Stronie www.oke.krakow.pl

 

SPRAWDZIAN        5 kwietnia 2016 r. (wtorek),

godz. 9.00- cześć 1 ( 80 minut)


Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

 język polski i matematyka

 


godz. 11.45- cześć 2 ( 45 minut)


 język angielski

 


Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Typy zadań i sposób oceniania.

 

Zadania z języka polskiego i matematyki będą oceniane osobno – każdy uczeń otrzyma wynik ogólny z części pierwszej oraz wyniki
szczegółowe z języka polskiego i matematyki. 

To pozwoli w przyszłości określić, jaki był poziom umiejętności każdego ucznia z danego
przedmiotu na poszczególnych egzaminach.

Zadania matematyczne będą miały formę testową (8–12 zadań) lub otwartą (2–4 zadań). Wśród zadań zamkniętych pojawią się zadania wielokrotnego wyboru, zadania typu „prawda – fałsz” i zadania na dobieranie. 

Za poprawne rozwiązanie zadania otwartego uczeń będzie mógł otrzymać od 1 do 4 punktów. Podobnie jak na egzaminie gimnazjalnym
ocena ma uwzględniać, jak daleko uczeń dotarł w drodze do całkowitego rozwiązania.
 

To zupełnie inne niż dotychczas spojrzenie na przedstawione przez ucznia rozwiązanie. Przede wszystkim zadanie otwarte bada jakąś konkretną umiejętność ściśle związaną z którymś z wymagań ogólnych podstawy programowej (np. modelowanie matematyczne lub rozumowanie i tworzenie strategii), a punktacja jest oparta na ocenie, czy uczeń pokonał zasadniczą trudność zadania.  

Nowością na sprawdzianie w szóstej klasie będą zadania testowe wymagające podwójnego wyboru.
Oto przykładowe zadanie tego typu z informatora, które sprawdza umiejętność rachowania:
 

Zadanie 3. (0–1) 

Wiadomo, że 45 · 24 = 1080. Podaj poprawne wartości poniższych iloczynów.
Wybierz odpowiedzin spośród A lub B oraz C lub D.
 

45 · 2,4 =. .. . .. .. . .. ..             A. 108     B. 10,8

4,5 · 0,24 =. .. . .. .. . .. ..             C. 1,08     D. 0,108

W tym zadaniu uczeń może wykorzystać podany iloczyn i sprytnie obliczyć zadane iloczyny liczb, a nie jedynie zastosować algorytm mnożenia liczb. Stwarza mu się okazję do tego, by pomyślał, a nie postępował schematycznie. Uczeń ma wskazać tylko jedną z dwóch odpowiedzi,ale za to musi to zrobić dla dwóch przykładów sprawdzających dokładnie tę samą umiejętność.

Za całe zadanie można otrzymać 1 punkt, zatem prawdopodobieństwo, że ten punkt otrzyma uczeń, który losowo wybiera odpowiedzi, jest takie samo jak w tradycyjnym zadaniu zamkniętym z czterema odpowiedziami do wyboru.

Zadania matematyczne zostały wyraźnie oddzielone – występują w arkuszu po zadaniach z języka polskiego. Większość to zadania testowe, za rozwiązanie których uczeń może otrzymać od 1 do 2 punktów. Jest też zadanie krótkiej odpowiedzi (za 2 punkty) oraz dwa zadania rozszerzonej odpowiedzi (za 3 lub 4 punkty).

Prosimy rodziców o zapoznanie ze zmianami - LINK

 

PORTALE NA KTÓRYCH ZNAJDZIECIE TESTY KLAS VI.

www.oke.krakow.pl

http://serwisy.gazeta.pl/edukacja/ - serwis gazeta.pl

http://www.cke.edu.pl/- Akrusze egzaminacyjne z lat ubiegłych.

http://www.operon.pl

http://www.cauchy.pl


test 5 klasa

https://docs.google.com/file/d/0B4yKTT3OtkOrUW9JNURKeDd0TEk/edit?usp=sharing

test klasa 4

https://docs.google.com/file/d/0B4yKTT3OtkOrWm5SVldOYXdUSEk/edit?usp=sharing

Komunikat d
yrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjn
ej
z
3
lipca
2014
r.
w sprawie terminów spraw
dzianu, egzaminu gimnazjalnego,
egzaminu maturalnego,
egzaminu potwierdzając
ego kwalifikacje zawodowe
oraz
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
w 2015
roku
Na podstawie
§ 33 ust. 1,
2
i 3
, § 47 ust.
3
, § 49 ust. 1, § 61 ust. 2, § 102 ust. 4, § 103 ust. 1
, § 113 ust. 1 i 2 i § 146
ust.
5
r
ozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków
i sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów
w szkołach publicznych
(Dz
.
U
. N
r 83, poz. 562, z późn. zm.), zwanego dalej
rozporządzeniem
, uwzględniając
przepisy
r
ozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji
roku szkolnego
(Dz
.
U
. N
r 46, poz. 432, z późn. zm.),
ustalam terminy sprawdzianu,
egzaminu gimnazjalnego,
egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzająceg
o
kwalifikacje w zawodzie w 2015
roku.
T
ERMINY SPRAWDZIANU
1.
Termin sprawdzianu przeprowadzanego na podstawie § 32 ust. 1 rozporządzenia
1
kwietnia
2015
r.
(środa
)
część 1.
język polski i matematyka
godz. 9:00
część 2.
język obcy nowożytny
godz. 11:45
z zastrzeżeniem pkt 2
 
escort bayan istanbul escort escort bayan